Telefoninformációs szerződés

Letölthető word dokumentumként: Telefoninformációs szerződés

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

 

 

Amely létrejött egyrészről a …………………….. (székhely: …………………………………..

adószám,……………………… képviseli …………………. ügyvezető igazgató, a továbbiakban,

mint Megbízó,

 

Másrészről Vállalkozói Inkubátorház  Kft. (9900 Körmend Ipari Park 1540/36  adószám: 22645568-2-18, képviselő neve és beosztása: Galamb István  ügyvezető), a továbbiakban, mint Megbízott

 

között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

 

1. A megbízás tárgya: Telefoninformáció

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Megbízóval egyeztetett időponttól kezdődően 24 órányi hívást végez Megbízó részére Megbízóval együtt kialakított megkeresési szöveggel, Megbízó által a Megbízott kérdéseinek megfelelően pontosított célcsoportból. Sikeres hívás: a célszemély elérése megtörténik, és a Megbízó és Megbízott által előzetesen összeállított kérdésekre válaszol. Az összes választ (beleértve a Megbízó szolgáltatása iránt érdeklődő, Megbízó képviselőjével találkozni nyitott ügyfeleit) elérhetőséggel együtt átadja Megbízó képviselőjének.

Megbízott nem vállal felelősséget az ezen felüli kommunikáció eredményeiért.
Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízót ért következményi, indirekt károkért, mint például, de nem kizárólagosan jó hírnév megsértése, piacvesztés, elmaradt vagyoni előny, adatvesztés.

2.) A Felek jogai és kötelezettségei

2.1. A Megbízott kötelezettsége:

- a megbízó rendelkezésére bocsátja az érdeklődők telefonos elérhetőségét, az egyeztetett adatokat, valamint a kapcsolattartó adatait, kérésre átadja;

-          összesen 24 órányi hívást egyeztet Megbízó részére.

-          Egy fő kapcsolattartó biztosítása a zavartalan együttműködés érdekében, amely személy megnevezését és elérhetőségét az 1. számú melléklet tartalmazza;

-          A Megbízó a megbízott a munkavégzés lezárultával, az összes kigyűjtött címanyagot átadja.

 

2.2. A Megbízó kötelezettsége:

-          Egy fő kapcsolattartó biztosítása a zavartalan együttműködés érdekében, amelynek nevét és elérhetőségét szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

-          Pontos célcsoport-meghatározás Megbízott útmutatása alapján.

-          A hozzá irányított ügyfeleknek megfelelő és korrekt tájékoztatást nyújt telefonon és e-mailen keresztül, valamint személyesen, számukra az elvárható legjobb szolgáltatás nyújtására törekszik;

-          Amennyiben egy átadott leaddel / ajánlatkérővel / időpontra egyeztetett kontakttal Megbízó felveszi a kapcsolatot, és az illető az első (Megbízott által végzett) hívás tényét visszaigazolja, úgy azt a leadet / ajánlatkérőt / kontaktot Felek elfogadottnak tekintik. (Megbízott kizár minden felelősséget, amely a Megbízó ráerősítő hívása során a Megbízó kommunikációjából ered, és a beegyeztetett találkozó meghiúsulását okozza).

 

2.3. Felek vállalják, hogy megfelelően közreműködnek egymással annak érdekében, hogy a szolgáltatás színvonala a lehető legmagasabb legyen. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul tájékoztatni a kapcsolattartó személyében vagy elérhetőségeiben bekövetkezett változásról, illetve a jelen szerződés végrehajtását gátló valamennyi körülményről.

 

2.4. Megbízott a szerződés teljesítése során alvállalkozó bevonására jogosult.

 

3.) Megbízási díj, fizetési feltételek

3.1. A Megbízottat a jelen szerződésben foglaltak teljesülése esetén a 2. számú mellékletben megjelölt feladatok után, az ott megszabott megbízási díj illeti meg.

 

3.2. Abban az esetben, ha a szerződés bármely oknál fogva megszűnik, úgy Megbízott az addig teljesített szolgáltatás részarányos ellenértékére jogosult.

 

3.3. Felek megállapodnak, hogy a 3.1. pontban megjelölt ellenértékek fizetési határideje a szerződés 2. számú mellékletben meghatározott dátum, amelyet Megbízó átutalással köteles kiegyenlíteni a Megbízott számláján szereplő pénzintézeti számlaszámra.

 

4.) A szerződés hatálya

4.1. Jelen szerződés annak aláírásától számított 1 hónapra jön létre. Minden, Megbízó által vitatott teljesítés annak a Felek által egyöntetű megegyezésre jutásáig eltöltött idővel automatikusan meghosszabbítja a szerződés lejártát.

 

4.2. Szerződő felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak jelen szerződést indokolással ellátott, írásbeli értesítéssel, azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali hatályú felmondást megelőzően az érintett fél köteles írásban, megfelelő póthatáridő tűzésével felszólítani a mulasztó felet, megjelölve a mulasztás okát.

 

4.3. Felek kölcsönös elégedettség esetén nyitottak rá, hogy jelen szerződést külön megállapodásban meghosszabbítsák.

 

5.) Egyéb rendelkezések

5.1. Mindkét fél köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott információt, adatot, eljárási metodikát, üzleti kapcsolatrendszert, díjazási tételeket üzleti titokként kezelni, és azt csak az érintett fél előzetes és írásos engedélyével hozhatja harmadik fél tudomására.

 

5.2. Jelen szerződés csak közös megegyezéssel és írásban módosítható.

 

5.3. Felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetére hatáskörtől függően a Körmendi Járási Bíróság  illetékességét kötik ki.

A jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve egyéb vonatkozó jogszabályok megfelelően irányadók.

Felek a jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 

Körmend , 2015

 

 

……………………………..                                                ……………………………

Galamb István

Megbízó                                                                                  Megbízott

Vállalkozói Inkubátorház Kft

 

 

Mellékletek:

 

  1. számú: kapcsolattartó személyek
  2. számú: díjak, jutalékok és egyéb költségek

 

 

  1. sz. melléklet

 

a. Megbízott kapcsolattartó neve elérhetősége:

Név, beosztás:

Telefon:

E-mail:

 

b. Megbízó kapcsolattartó neve elérhetősége

Név, beosztás:

Telefon:

E-mail:

 

 

  1. sz. melléklet

 

  1. pontban megjelölt feladatok után járó megbízási díj, jutalék és egyéb költségtérítés:

 

Egyszeri megbízási díj tartalma: telefonmarketing

Díja:                        Ft + ÁFA, mely fizetendő                        .-ig, díjbekérő ellenében.

 

Módosítás: (2015. február 27. péntek, 09:30)